لیست بسته بندیها

ایجاد بسته بندی جدید
کد نام بسته بندی وضعیت
ویرایش
23 10 کیلویی رستورانی فعال
ویرایش
28 100 گرمی تک نفره فعال
ویرایش
26 1200 گرمی مستطیل فعال
ویرایش
25 5300 گرمی خانواده فعال
ویرایش
27 650 گرمی قلبی فعال
ویرایش
30 70 گرمی تک نفره فعال
ویرایش
24 8 کیلویی سطلی فعال
ویرایش
29 80 گرمی تک نفره فعال
ویرایش
35 9 کیلویی سطلی فعال