لیست زبانهاایجاد زبان جدید
کد نام فارسی نام انگلیسی نام اصلی مخفف وضعیت
ویرایش
2 انگلیسی English English Eng فعال
ویرایش
3 روسی Russian русский Rus فعال
ویرایش
1 فارسی Farsi فارسی Fa فعال