لیست کشورهاایجاد کشور جدید
کد نام وضعیت
ویرایش
20 آذربایجان فعال
ویرایش
25 آلمان فعال
ویرایش
31 آمریکا فعال
ویرایش
29 اسپانیا فعال
ویرایش
17 افغانستان فعال
ویرایش
5 امارات فعال
ویرایش
15 اندونزی فعال
ویرایش
24 انگلیس فعال
ویرایش
30 ایتالیا فعال
ویرایش
1 ایران فعال
ویرایش
22 بحرین فعال
ویرایش
18 پاکستان فعال
ویرایش
12 تایلند فعال
ویرایش
21 ترکیه فعال
ویرایش
2 چین فعال
ویرایش
19 روسیه فعال
ویرایش
10 ژاپن فعال
ویرایش
27 سوئیس فعال
ویرایش
3 عراق فعال
ویرایش
7 عربستان فعال
ویرایش
9 عمان فعال
ویرایش
28 فرانسه فعال
ویرایش
6 قطر فعال
ویرایش
14 مالزی فعال
ویرایش
16 هند فعال
ویرایش
11 کره جنوبی فعال
ویرایش
23 کویت فعال
ویرایش
8 یمن فعال